(स्वीकृत सूचीकृत धितो मूल्यांकनकर्ताहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना)
(सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०६/  )

यस बैंकको विभिन्न शाखा कार्यालयहरुबाट विभिन्न कर्जा सुविधा कारोवार गर्ने/गर्न चाहने ग्राहकहरुबाट धितो सुरक्षण वापत पारित गराई लिनु पर्ने चल/अचल सम्पत्तिहरु, मेशिनरी र बैंकको गैह्र बैंङ्किङ्ग सम्पत्तिहरु यस बैंकको धितो मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को अधिनमा रही मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि सूचीकृत हुन सोही कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार मिति २०७७।१०।०८ मा सूचना प्रकाशित गरी प्राप्त आवेदकहरु मध्ये सूचीकरण योग्य आवेदकहरुलाई नियमानुसार संझौता गर्न बाटोको म्याद र निषेधाज्ञाको अबधि बाहेक ३५ दिन भित्र बैंकमा सम्पर्क गर्न मिति २०७८।०२।२५ गते गोरखापत्र र यस बैंकको वेभसाइटमा सुचना प्रकाशन गरेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी भएकै विषय हो । 

यसै सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले मिति २०७८।५।१६ गते सूचना प्रकाशन गरी उक्त सूचनामा उल्लेखित क्षेत्रहरु बाहेक अन्य क्षेत्रमा स्मार्ट लकडाउन नरहेको आशय व्यक्त गरेको र हाल सबै क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातको साधन समेत सुचारु रुपमा संचालन भै सकेकोले मिति २०७८।०२।२५ गतेको गोरखापत्रमा यस बैंकबाट यस सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना अनुसार स्वीकृत सूचीकृत धितो मूल्यांकनकर्ताहरुले बाटोको म्याद बाहेक आगामी २०७८।०६।२० भित्र सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्कगरी सम्झौता गर्नु हुन अनुरोध छ ।  

यस सम्बन्धी आवश्यक थप कागजात तथा अन्य जानकारी यस बैंकको website: www.rbb.com.np को General Notice मा उल्लेखित मितिमा राखिएको छ । यस विषयमा कुनै द्विविधा भएमा यस बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको फोन नंं. ०१–४२५२५९५ Ext. ३७४४ वा २६२३ र प्रदेश कार्यालयहरुमा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि
केन्द्रीय कार्यालय 
कर्जा प्रशासन विभाग
सिंहदरवारप्लाजा, काठमाण्डौं