Base Rate            
FYear Shrawan Bhadra Ashwin Kartik Mangsir Poush Magh Falgun Chaitra Baishakh Jestha Ashardh
2074/75 5.97 5.98 5.98 5.97 5.97 5.98 6 6 6.2 6.12 6.35 6.2
2075/76 6.27 6.38 6.33 6.56 6.54 6.35 5.34 5.43 5.38 6.54 6.28 5.5
2076/77 6.23 6.89 6.6 6.69 6.79 6.6 6.64 6.8 6.72 6.25 6.07 5.8
2077/78 6.07 5.53 5.74 5.64 5.1 5.61 5.31 5.3 5.5 5.53 5.5 5.41
2078/79 5.40 5.5                    
                         
          Spread Rate            
FYear Shrawan Bhadra Ashwin Kartik Mangsir Poush Magh Falgun Chaitra Baishakh Jestha Ashardh
2074/75 4.93 4.98 4.98 4.99 4.98 4.99 4.98 4.99 4.95 4.99 4.95 4.95
2075/76 4.96 4.98 4.98 4.97 4.97 4.78 4.92 4.98 4.7 4.51 4.7 4.46
2076/77 5.13 5.67 5.96 5.59 5.23 5.53 5.27 4.55 4.7 3.23 3.96 4.26
2077/78 3.97 4.4 4.28 4.02 4.34 4.09 4.39 4.34 4.4 4.34 4.3 4.37
2078/79 4.36 4.25